dentsu aegis network

NORWAY

Vilkår for bruk

Denne nettsiden («Nettsiden») er nettsiden til Dentsu Aegis Network («Dentsu Aegis Network», «oss» eller «vi»).

Sidene på nettsiden publiseres av Hypermedia Sp. z o.o.(«Hypermedia») på vegne av Dentsu Aegis Network.

Vennligst les nøye gjennom vilkårene for bruk av nettsiden, ettersom bruk av nettsiden betyr at du samtykker til å bli bundet av dem. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene når som helst, og vil legge ut endringer her. Vi anbefaler at du leser gjennom vilkårene med jevne mellomrom ettersom du anses å ha samtykket til endringer dersom du fortsetter å bruke nettsiden etter at endringene er lagt ut.

Dersom du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke denne nettsiden på noen som helst måte.

Informasjon som publiseres av Hypermedia på nettsiden, er gitt av Dentsu Aegis Network og, når dette er angitt, av visse tredjeparter. Hypermedia og Dentsu Aegis Network gjør sitt ytterste for å sørge for at informasjon som legges ut på nettsiden, er korrekt når den publiseres og oppdateres jevnlig, men verken Hypermedia eller Dentsu Aegis Network garanterer, eller kan holdes ansvarlig på noen som helst måte, for informasjonens nøyaktighet eller aktualitet, og Hypermedia eller Dentsu Aegis Network kan endre informasjon når som helst uten forvarsel. Du kan ikke basere deg informasjon på nettsiden og du erkjenner at du må treffe passende tiltak for å bekrefte denne informasjon før du handler ut fra den.

Dentsu Aegis Network  OG HYPERMEDIA PUBLISERER NETTSIDEN «SOM DEN ER» UTEN NOEN SOM HELST FORM FOR GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HVA GJELDER DRIFTEN AV NETTSIDEN, NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN ELLER PRODUKTENE ELLER TJENESTENE SOM DET HENVISES TIL PÅ NETTSIDEN (SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER FRASKRIVELSE AV SLIKE GARANTIER) OG I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL HVERKEN Dentsu Aegis Network ELLER HYPERMEDIA HOLDES ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE ELLER INDIREKTE ØKONOMISKE TAP), FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER ELLER ANDRE TILFELDIGE SKADER SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV BRUK AV NETTSIDEN.

Informasjonen på nettsiden er ikke en invitasjon til å investere i aksjer eller andre verdipapirer, eller noe annet produkt eller tjeneste, eller på annen måte handle med slike, eller inngå kontrakt med Dentsu Aegis Network eller noe annet selskap. Informasjonen som gis, må ikke danne grunnlag for investeringsbeslutninger av noe slag. Du må alltid søke hensiktsmessig profesjonell rådgivning før du begir deg ut på slikt.

Tidligere resultater for Dentsu Aegis Network eller for ethvert annet selskap som det vises til på denne nettsiden, kan ikke benyttes som en pekepinn på fremtidige resultater. Aksjepriser og inntekter fra disse kan gå ned eller opp, og det er ikke sikkert at investorer vil få tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Enhver henvisning til et produkt eller en tjeneste som har vært, eller kan bli, tilbydd av Dentsu Aegis Network eller et annet selskap, utgjør ikke et løfte om at slike produkter eller tjenester vil være tilgjengelige til enhver tid. Endringer eller forbedringer av slike produkter eller tjenester kan gjøres uten forvarsel.

Opphavsretten til utformingen av og arkitekturen for nettsiden eies av Hypermedia. Dentsu Aegis Network eier opphavsretten til innholdet som publiseres på nettsiden, med unntak der annet oppgis ved tredjeparts opphavserklæring. Bilder, varemerker og merkevarer er også beskyttet av andre immaterialretter og kan ikke reproduseres eller på annen måte benyttes på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra de respektive eierne. Med mindre det er uttrykkelig forbudt gjennom en melding kunngjort på enhver side, kan du ta en utskrift av slike deler av nettsiden du kan trenge for personlig bruk, innen rimelighetens grenser, så lenge utskriftene inneholder relevante opphavsrettslige erklæringer og/eller fraskrivelser. All annen bruk er forbudt.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre nettsider som førte deg til nettsiden, eller dersom du har fulgt en lenke fra nettsiden, og kan ikke holdes ansvarlige for tap eller skade du pådrar deg som følge av dette.

Disse vilkårene for bruk er underlagt engelsk og walisisk lovgivning, og du samtykker til at engelske domstoler skal ha eksklusiv domsmyndighet i enhver konflikt.

I den utstrekning enhver del av disse bruksbetingelsene er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av en domstol i vedkommende jurisdiksjon, skal den delen det gjelder, skilles ut fra de resterende vilkårene, som fortsatt skal ha full gyldighet som fastsatt i lovgivningen.

Hypermedia Sp. z o.o.
ul. Czerska 12 | X2 | 00-732
Warsaw, PolandPL 118-07-46-060